ΔΣ. Από το Blogger.
Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Ολα τα νέα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε ένα blog ..
.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΧΑΡΙΣΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ...ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!(ΦΩΤΟ)Ετήσια χοροεσπερίδα Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου. Ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους. Και του χρόνου να είμαστε καλά.
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ Άρθρο 52 – Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας....Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ


Άρθρο 52 – Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας


1. Το εδάφιο μόνο του άρθρου 14 του Π.Δ 23/2000 Α’ 18), αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
«2. Όταν οι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, εκμεταλλευόμενοι την ίδια λουτρική εγκατάσταση είναι περισσότεροι του ενός, τότε, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου, αυτοί είναι υπόχρεοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την καταβολή του προστίμου.»

2.Απαγορεύεται η χρήση για ατομική αναψυχή ή η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής, που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων περί θαλασσίων μέσων αναψυχής, χωρίς να έχουν καθορισθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας τους, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης προηγείται γνωμοδότηση, επί των θεμάτων τεχνικής φύσεως που αφορούν τα προς ρύθμιση καινοφανή θαλάσσια μέσα αναψυχής, από επιτροπή εκπροσώπων του ΥΝΑΝΠ, με δυνατότητα συμμετοχής και μέλους εκτός ΥΝΑΝΠ, κατά περίπτωση. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής, η θητεία της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το υπόψη θέμα.

3.Προσθήκη άρθρου εξουσιοδοτικής διάταξης για έκδοση Υπουργικής Απόφασης κου Υ.ΝΑ.Ν.Π. σχετικά με την ρύθμιση της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περίφρακτων χερσαίων ζωνών λιμένων, ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 4150/2013, ως ακολούθως:
Εδάφιο (στ) του άρθρου 17, του Ν.4177/2013 (173 Α’) όπως ισχύει:
“Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους”.
Τροποποιείται ως εξής:
“Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός περίφρακτων χερσαίων ζωνών λιμένων, ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 4150/2013.”.

4. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261),
αριθμούνται ως περίπτωση α΄και προστίθεται περίπτωσηΒ΄ως ακολούθως:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων της περίπτωσης α΄, ο τύπος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε δήμους και κοινότητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3. Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ορίζεται σε πέντε (05) έτη τουλάχιστον. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»


24 Φεβρουαρίου 2017, 08:07 | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
Μόνιμος Σύνδεσμος
Κατά τη προσέγγιση των αναφερομένων στην παρ. 5 του άρθρου 52, μήπως θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η υπ’αρ.ΣΤΕ 1630/2016 Τμήμα Ε’ απόφαση με την οποία ακυρώνεται η κοινή υπουργική απόφαση 038460/2439/Β0010/2009 για την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑΑ ́ Βαθμού?


23 Φεβρουαρίου 2017, 15:25 | ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μόνιμος Σύνδεσμος
ΣΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
.
23 Φεβρουαρίου 2017, 10:40 | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
Μόνιμος Σύνδεσμος
Προτείνεται να εξαιρεθεί από τη παρ. 3 η λέξη «περίφρακτων», ώστε η συγκεκριμένη δικαιοδοσία να αφορά το σύνολο της χερσαίας λιμενικής ζώνης και όχι μόνο της περιφραγμένης η οποία αφορά μία μεταβαλλόμενη κατάσταση (αλλαγές ορίων περίφραξης).
Ετσι αποφεύγουμε και τη σύγχυση εννοιών (ανοικτή ή κλειστή περίφραξη, αλλαγές ορίων περίφραξης)και τη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών.

22 Φεβρουαρίου 2017, 20:26 | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ
Μόνιμος Σύνδεσμος
Μακάρι οι ναυαγοσώστες στις παραλίες να δρουν οργανωμένα υπό την επίβλεψη σοβαρών εταιρειών όπως προτείνει η ένωση Ναυ/Κων σχολών , και όχι αυτό που ζούμε τα καλοκαίρια να κινδυνεύει ο κόσμος και ναυαγοσώστες να μη βλέπουμε

22 Φεβρουαρίου 2017, 19:01 | ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Μόνιμος Σύνδεσμος
Σωστή τοποθέτηση κατά την γνώμη μου από την ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Βαδίζει σε σωστή κατεύθυνση και θα λύσει αρκετά χρόνια προβλήματα.

21 Φεβρουαρίου 2017, 21:51 | ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μόνιμος Σύνδεσμος
Συμφωνούμε ως προς την ορθότητα του άρθρου 52 παράγραφος 2
Δεδομένου όμως οτι μεγάλος αριθμος λουτρικων εγκαταστάσεων ανατίθεται με συμβάσεις , σε εταιρειες ναυαγοσωστικων υπηρεσιων πιστεύουμε οτι πρεπει:

1. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΤΕ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΑΦΟΡΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΗ.

2.Στο άρθρο 7του ΠΔ 23/2000 Α 18) προστίθεται νεο άρθρο ως ακολούθως

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ) .
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 500.000ΕΥΡΩ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΥΤΟ.
ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ, ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ.


17 Φεβρουαρίου 2017, 00:51 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
Μόνιμος Σύνδεσμος

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΣΤΗ ΔΛΑ ΚΑΤ΄ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ. ΕΓΩ ΣΑΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ ΕΙΧΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ.
Σχόλια
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.


Άρθρο 51 – Εκπροσώπησης Στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ


Στο άρθρο 106 του Νόμου 3079/2002 (Α’) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως
εξής:

«4. Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που κατέχει οργανική θέση
εσωτερικού και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του ανωτέρω φορέα
συμμετέχει υποχρεωτικά ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στη σύνθεση των
Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου θα εξαρτάται από το
Συμβούλιο συμμετοχής του.
Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που κατέχει οργανική θέση
εσωτερικού και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του ανωτέρω φορέα
συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής
Λιμενικού Σώματος.»
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ANTINAYAΡΧΟΣ ΛΣ(ΕΑ) ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΛΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Τα θλιβερά γεγονότα του 2009 μας έπιασαν εξ απήνης. Τώρα ξέρουμε, βλέπουμε και δεν θα υπάρχει δικαιολογία.Αξιότιμε Ναύαρχε Πελοπίδα Αγγελόπουλε, Πρόεδρε της Λέσχης Αξιωματικών ΛΣ και

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ της Λέσχης,

απευθύνομαι σε εσάς με την ιδιότητα του μέλους της Λέσχης από συστάσεως της.Παρακαλώ θερμά την προσοχή σας σε έγγραφο με τίτλο «Αξιολόγηση Υφιστάμενης Δομής Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής» που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΕΑΛΣ υπό την ανακοίνωση της 14ηςΦεβρουαρίου 2017 με τίτλο «ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αναδιοργάνωση του Οργανισμού του ΥΝΑΝΠ … Δυστυχώς επαληθευτήκαμε σε όλες τις προσεγγίσεις μας … Αφήστε το Υ.ΝΑ.Ν.Π. αλλά και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να επιτελέσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους!»

Όλο το πιο πάνω έγγραφο έχει «ενδιαφέρον», όμως η παράγραφος ΣΤ3 αυτού, αδιαμφισβήτητα έχει «κρίσιμο, αν όχι επικίνδυνο ενδιαφέρον» και θεωρώ ότι απλή ανάγνωσή της και μόνο καθιστά σαφή και προφανή σε εσάς την κρισιμότητα αυτή, χωρίς να χρειάζεται να αναφερθώ στα αυτονόητα.

Ακράδαντα θεωρώ ότι χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να αναμένονται αποφάσεις που δεν θα είναι δυνατό να ανατραπούν, είναι απόλυτα αναγκαία η άμεση και καθοριστική αντίδραση και της Λέσχης Αξιωματικών ΛΣ.

Εάν θεωρήσετε ότι για το θέμα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συγκαλέστε την….. εχθές.

Με έμφαση αναφέρω ότι αναμένω τις άμεσες ενέργειές σας, σε σχέση με αυτές θέτω τις όποιες μικρές και λίγες δυνατότητές μου στη διάθεσή σας και είμαι βέβαιος ότι η Λέσχη θα προσφέρει ουσιαστικό έργο στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι μπορεί και περισσότερα πέραν από την οργάνωση τελετών που, όπως γνωρίζετε τιμώ.

Τα θλιβερά γεγονότα του 2009 μας έπιασαν εξ απήνης. Τώρα ξέρουμε, βλέπουμε και δεν θα υπάρχει δικαιολογία.

Είμαι στη διάθεσή σας, αναμένω από εσάς.Με τιμή και εκτίμηση,

Αντιναύαρχος ΛΣ (εα) Γιώργος ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Τοποθέτηση στην ολομέλεια για το Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών που αφορά τις κρίσεις στο Λιμενικό και την 35ετία.[VIDEO στο 5 και 14]


ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ -  ΜΙΛΗΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ...
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την δυνατότητα η μη παραμονής περεταίρω έτη στην ενεργό υπηρεσία και των Αξιωματικών του Λιμενικού. κ. Βουλευτές

για αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την δυνατότητα η μη παραμονής περεταίρω έτη στην ενεργό υπηρεσία και των Αξιωματικών του Λιμενικού σας ενημερώνουμε ότι

Στο άρθρο 42 του σχεδίου νόμου «Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών» που βγήκε σε διαβούλευση την 25-06-2016 υπήρχε η διάταξη

"2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 “Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις” (Α΄139), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

“Οι διατάξεις του άρθρου 47 εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου. Οι ανωτέρω διατάξεις δύνανται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ.-ΕΛΑΚΤ να εφαρμοστούν και στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3079/2002 (Α' 311).”

Ερωτούμε λοιπόν τον κ. Υπουργό εάν ισχύει και για το σύνολο των αξιωματικών του Λιμενικού σώματος ότι και για την αστυνομία, που ανέφερε από το Βήμα της Βουλής (βεβαίως δεν ήταν ίδια με τα ισχύοντα στην αστυνομία, αλλά παρεμφερής ,παράλληλη επετηρίδα) γιατί υπήρχε ως άρθρο η ως άνω διάταξη στη διαβούλευση του προαναφερθέντος σχεδίου νόμου ?

Η τροπολογία που έχει κατατεθεί από τη δημοκρατική συμπαράταξη εξασφαλίζει την ισονομία και τη δικαιοσύνη στο σύνολο των ένστολων σωμάτων χωρίς την ύπαρξη παράλληλων επετηρίδων.

Παρόλα αυτά εάν θεωρείτε ότι δεν απαλήφθηκε από σκοπιμότητα γιατί δεν προβαίνετε σε επαναφορά έστω και της Προαναφερόμενης διάταξης που εσείς συντάξατε και καταθέσατε σε δημόσια διαβούλευση; ώστε να μην αδικηθούν και οι αξιωματικοί που δεν εντάσσονται στα ισχύοντα μέχρι σήμερα;
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΝΕΛΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΑΛΣ..ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ -ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ.


ΠΡΟΣ ΠΕΑΛΣ
Σας αποστέλλουμε το Δ.Τ. της τοποθέτησης του Ειδικού Αγορητή του Ποταμιού κ. Σπύρου Δανέλλη στην Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EEEΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Στο σχετικό απόσπασμα της εισήγησής του, που αφορά το ζήτημα που θέσατε υπόψη μας με σχετικό υπόμνημά σας, ο βουλευτής ανέφερε:

[...Για το άρθρο 42 θεωρούμε λογικό το αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών  Λιμενικού  Σώματος – των οποίων το υπόμνημα καταθέτω και στα πρακτικά – η κρίση των Αρχιπλοιάρχων να μη γίνεται από το πρώτο έτος, που ο αξιωματικός θα βρίσκεται στο βαθμό αυτό, γιατί είναι ανορθολογικό και κοστοβόρο.

Σπατάλη ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομικών πόρων στις μέρες μας είναι εξωφρενική.

Ήδη, τα δύο χρόνια, τα οποία μέχρι σήμερα ορίζονται ως περίοδος στασιμότητας στον συγκεκριμένο βαθμό είναι λίγα για την παρούσα συγκυρία στενών πόρων και περιορισμένων δυνατοτήτων, τόσο στην εξέλιξη του προσωπικού, όσο και στην συνταξιοδότησή του.

Και επειδή όντως πρέπει να εξομοιωθεί με τα υπόλοιπα σώματα το αυτονόητα ορθό είναι τα υπόλοιπα Σώματα να ακολουθήσουν το Λιμενικό από το ένα στα δύο χρόνια.

Γιατί, εν τέλει, δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε και στην παρούσα οικονομική συγκυρία  συνταξιούχους ετών 50…

Όσο για την παράλληλη επετηρίδα, οι σημερινές διατάξεις αποκλείουν σημαντικό αριθμό αξιωματικών και παρότι τα σχέδια νόμου που είχαν αναρτηθεί προς διαβούλευση επί Υπουργίας Δρίτσα στο αρθρ. 42 παρ. 2 συμπεριελάμβαναν τη γενίκευση της διάταξης περί παράλληλης επετηρίδας, στο παρόν σχέδιο παραλήφθηκαν.

Τι σας εμποδίζει να προσθέσετε αυτή τη διάταξη στο αρθρ. 43;...]
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΧΑΝΙΑ Στο βυθό το σκάφος ... για εκδρομή και "μεταφορές"
Το ιστιοφόρο κατέληξε στο βυθό - Οι δουλέμποροι ισχυρίστηκαν ότι ενοικίασαν το ιστιοφόρο ... για βόλτα, αλλά το βίντεο "μαρτυρά" άλλα!

Βυθίστηκε, λίγο μετά τις 08.00 το πρωί, το ιστιοφόρο σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή του Τερσανά Ακρωτηρίου και ήδη φιλοξενούνται στην Παλιά Ηλεκτρική, στα Χανιά.

Μία ώρα πριν δέσει στο λιμάνι της Σούδας, λόγω της θαλασσοταραχής εξαιτίας των ισχυρών ανέμων εντάσεως 6 μποφόρ, το πλοίο άρχισε να μπάζει νερά. Ο κίνδυνος να συμπαρασύρει στο βυθό και το σκάφος του λιμεναρχείου στο οποίο είχε προσδεθεί το ιστιοφόρο ήταν ορατός. Τελικά οι κάβοι έσπασαν και το δουλεμπορικό βυθίστηκε.

Σκάφος ... για εκδρομή και "μεταφορές"

Οι δυο δουλέμποροι - ένας Ρώσος κι ένας Ουκρανός - τελικά υποστήριξαν στις λιμενικές αρχές οτι είχαν ενοικιάσει το ιστιοφόρο από τα παραλία της Μικράς Ασίας για να κάνουν ... βόλτες.


Ωστόσο το φωτογραφικό υλικό τους διαψεύδει, καθώς ταυτοποιεί το πλοίο με τη μεταφορά των μεταναστών και αποδεικνύεται πως οι δύο δουλέμποροι έκαναν αυτή τη δουλειά.
http://www.cretalive.gr/

read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ο σκύλος του Λιμενικού "ξετρύπωσε" 7,3 κιλά κάνναβης - Δυο συλλήψεις Σύλληψη για ναρκωτικά στη ΜυτιλήνηΓια κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν δύο (02) ημεδαποί, 52 και 37 ετών, μεσημβρινές ώρες χθες, από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, στην περιοχή Καλλονή ν. Λέσβου.

Συγκεκριμένα, στοΠΛΑΙΣΙΟ των συστηματικών και εντατικών προσπαθειών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, εντοπίστηκε από τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ., δέμα του οποίου ο 52χρονος παραλήπτης και ο 37χρονος αποστολέας συνελήφθησαν μετά από παρακολούθηση. Εντός του ανωτέρω δέματος βρέθηκαν έξι (06) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού βάρους επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων γραμμαρίων και ογδόντα εκατοστόγραμμων (7.294,8 γρ.).

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, το χρηματικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) καθώς και πέντε (05) κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.


hcg.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μετά από 12 ώρες "κυνήγι" βρήκαν το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες ! Σημαντική επιτυχία για τους άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου

Σημαντική επιτυχία για τους άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που εντόπισαν καί ετοιμάζονται να ρυμουλκήσουν το λαθρεμπόρικο σκάφος από το οποίο φέρονται να αποβιβάστηκαν δεκάδες μετανάστες το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Τερσανά Ακρωτηρίου.

Πρόκειται για ενα τουρκικό ιστιοφόρο 13 μέτρων που εντοπίστηκε από το ΠΛΣ119 Σκάφος του ΚΛΗ που από νωρίς βγήκε στο κατόπι του σκάφους


Το σκάφος με 3 Τούρκους διακινητές εντοπίστηκε πριν από λίγο νότια - νοτιοδυτικά της Σαντορίνης και αμεσως απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλειου το μεγάλο σκάφος του λιμεναρχείου το ΑΒΕΚΙΝ 20 με προορισμό την περιοχή όπου εντοπίστηκε το σκάφος

Σκοπός του μεγάλου σκάφους ειναι να ρυμουλκήσει το τουρκικό ιστιοφόρο και να το οδηγήσει στα Χανιά

Εκεί όπου συνολικά η Λιμενική αρχή Χανίων έχει αναλάβει τη δικογραφία για τους 60 μετανάστες
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Η λίστα ιστολογίων μου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Δ.Σ ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->